Subsidie update en fiscale update

Geplaatst op 03-04-2023

Bijdrage van KroeseWevers.
Petro Vosselman van KroeseWevers heeft een bijdrage aangeleverd over de MIT-regeling, een subsidie voor innovatieve mkb-ondernemers. Ook een fiscale update is opgesteld.

Subsidie update

MIT-Regeling: subsidie voor innovatieve mkb-ondernemers
De MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Innovatieve ondernemers die binnen een zogenaamde ‘Topsector’ vallen kunnen met behulp van de MIT-Regeling mogelijk subsidie krijgen waarmee ze een haalbaarheidsproject kunnen uitvoeren. Deze haalbaarheid brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Aanvragen kunnen van 4 april tot en met 12 september 2023 worden ingediend.

Waarvoor kan subsidie worden verkregen binnen de MIT-Regeling?
Een haalbaarheidsproject waarvoor subsidie kan worden aangevraagd kan bestaan uit 3 delen: een haalbaarheidsstudie met, indien van toepassing, een combinatie van een experimenteel onderzoek en/of industrieel onderzoek. In ieder geval moet een haalbaarheidsproject voor ten minste 60% bestaan uit een haalbaarheidsstudie, bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan:

  • Literatuuronderzoek;
  • Octrooionderzoek;
  • Inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners;
  • Marktverkenning;
  • Concurrentieanalyse.

De haalbaarheidsstudie
De haalbaarheidsstudie kan eventueel aangevuld worden met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op verkrijgen van kennis bij ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Voor welke innovatieve projecten kan een subsidie worden aangevraagd?
Gewijzigd ten opzichte van vorig jaar is dat projecten moeten passen bij een van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Gebaseerd op de 25 missies, gesteld door de topsectoren, zijn er zes KIA’s opgesteld. Een innovatief project moet zich op één of meerdere van deze onderwerpen richten. De maatschappelijke impact die het project heeft, is de maatstaaf waaraan het project wordt gemeten. De KIA’s zijn als volgt:

Energie en Duurzaamheid
Deze projecten dienen bij te dragen aan het pad naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem in 2050 of aan een circulaire economie in hetzelfde jaar.

Gezondheid en Zorg
De centrale missie in deze KIA is dat alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en een afname in gezondheidsverschillen verwezenlijkt tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groep met 30% in 2040.

Landbouw, Water en Voedsel
Onderverdeeld in zes missies staat bij deze KIA centraal dat de projecten moeten bijdragen aan een gezonde, klimaatvriendelijke en duurzame voedselproductie en omgang met de natuur.

Veiligheid
Projecten vallend onder deze KIA moeten in dienst zijn van een veilige maatschappij.

Sleuteltechnologieën
De focus van de projecten in deze KIA ligt bij het onderzoeken, ontwikkelen en/of gebruiken van sleuteltechnologieën. Sleuteltechnologieën zijn technologieën die breed kunnen worden ingezet over verschillende innovaties en/of sectoren. Denk hierbij aan chemical technologies, life sciences technologies of nanotechnologieën.

Maatschappelijk verdienvermogen
Deze KIA wordt toegediend aan de innovaties die bijdragen aan de doelstellingen van de maatschappelijke uitdagingen van de voorgenoemde KIA’s. Hierbij zijn de oplossingen van de projecten maatschappelijk gewenst en tegelijk economisch haalbaar.

Meer details over de verschillende KIA’s worden binnenkort bekend op de website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO).

Fiscale update

Gedeeltelijk willekeurig afschrijven in 2023
De staatssecretaris kondigt in een brief de mogelijkheid van willekeurig afschrijven aan voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023. Dit gaat gelden voor 50% van de afschrijvingskosten, dus maximaal 50% van de investering mag je direct ten laste van je fiscale winst brengen. De resterende 50% moet je regulier afschrijven. Deze maatregelen levert je (desgewenst) liquiditeitsvoordeel op. De regeling gaat zowel gelden voor de inkomstenbelasting (voor ondernemers in de inkomstenbelasting) als vennootschapsbelasting (ondernemingen gedreven in een bv).

Welke bedrijfsmiddelen gaat de regeling voor willekeurige afschrijving voor gelden?
De mogelijkheid van willekeurige afschrijving die in de brief is opgenomen ziet op aangewezen bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen (en dus nieuw zijn). De van deze regeling uitgesloten bedrijfsmiddelen zijn:

  • Vliegtuigen, gebouwen, (woon)schepen, vervoermiddelen: bromfietsen, motoren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg (tenzij elektrische personenauto’s);
  • Immateriële activa, zoals quota, goodwill, vermogensrechten etc.;
  • Dieren;
  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor verhuur aan derden (dit kan ook tussen bv’s zijn in je eigen bv-structuur zijn als er geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is!)
  • Bedrijfsmiddelen die om een andere reden willekeurig afschrijfbaar zijn.

Alleen voor investeringsverplichtingen 2023!
De mogelijkheid van gedeeltelijke willekeurige afschrijving gaat alleen gelden voor investeringsverplichtingen die in 2023 zijn aangegaan of de voortbrengingskosten in 2023 zijn gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tekenen van een opdrachtbevestiging of offerte.

Voorbeeld willekeurige afschrijving 
Stel dat in januari 2023 een investeringsverplichting wordt aangegaan van € 50.000 voor nieuwe zonnepanelen (restwaarde € 5.000). De afschrijving vindt normaal plaats in 15 jaar, dus € 3.000 afschrijving per jaar.

Doordat willekeurig mag worden afgeschreven mag in 2023 ineens maximaal € 22.500 worden afgeschreven en daarnaast nog een stukje reguliere afschrijving over de resterende 50%. Zonder willekeurige afschrijving zou jaarlijks € 3.000 afgeschreven mogen worden. De liquiditeitsverbetering is afhankelijk van je belastingtarief. Ook is het mogelijk dat er progressievoordeel optreedt, omdat je helemaal zelf mag bepalen wanneer je die 50% af wil schrijven.

Ben jij klaar om te netwerken?

Word lid van MKB-Nederland Regio Zwolle en maak deel uit van een netwerk van ruim 220 MKB-ondernemers die in alle mogelijke branches actief zijn binnen onze regio. Wij behartigen niet alleen jouw belangen via een politieke lobby, we organiseren jaarlijks ook diverse bijeenkomsten waar jij als lid bij aanwezig kan zijn. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zowel groot- als kleinschalig, maar altijd sterk inhoudelijk, laagdrempelig én inspirerend!